ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دفزک

dafzak

ستبر؛ گنده؛ فربه؛ هرچیز گنده و ستبر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ