ترجمه مقاله

دعا

do'ā

۱. درخواست.
۲. نیایش.
۳. درخواست از خداوند.
۴. (اسم) کلماتی که در اوقات مختلف در مقام استغاثه از خداوند و طلب آمرزش یا درخواست خیر و برکت و برآورده شدن حاجت بخوانند.
⟨ دعا کردن: (مصدر لازم)
۱. درخواست حاجت کردن از خداوند.
۲. نیایش‌ کردن؛ ثنا گفتن.
⟨ دعا کردن ‌کسی ‌را: (مصدر لازم) دربارۀ او دعای خیر کردن.

۱. نماز، نیایش
۲. رازونیاز، مناجات، ورد
۳. آفرین، تحیت، درود، سلام
۴. حاجتخواهی، نیازطلبی
۵. تعویذ
۶. ثنا، ستایش، مدح ≠ نفرین

نیایش

ترجمه مقاله