ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دسته

daste

۱. آنچه مانند دست یا به‌اندازۀ دست باشد.
۲. چیزی که تمام آن یا دنبالۀ آن در دست گرفته شود: دستهٴ شمشیر، دستهٴ تبر، دستهٴ تار، دستهٴ کوزه، دستهٴ گل، دستهٴ علف، دستهٴ کاغذ.
۳. گروهی از مردم که در یک‌جا و با هم باشند یا با هم حرکت کنند.
۴. عده‌ای ورزشکار که در نوعی از ورزش با هم کار کنند.
۵. عده‌ای نوازنده و خواننده که آهنگی را با هم بنوازند و بخوانند.

۱. سنخ، صنف، قسم، گونه
۲. باند، جماعت، جمع، جمعیت، جوخه، رجه، رسته، رسد، عده، فرقه، گروه
۳. قبضه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ