ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دستمالی

dastmāli

دست مالیدن به چیزی.

۱. مچاله
۲. دستکاری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ