ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دریافت

daryāft

۱. = دریافتن
۲. گرفتن.
۳. گرفتن پول یا چیز دیگر از کسی.
۴. پی بردن به امری یا مطلبی؛ ادراک؛ فهم.

۱. بدستآوردن، گرفتن، وصول
۲. اخذ، ادراک، استنباط، تلقی، درک، شهود، فهم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ