ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درک

darak

۱. یکی از طبقات جهنم.
۲. [قدیمی] نهایت گودی و قعر چیزی، مثل ته دریا، ته دوزخ.
۳. [قدیمی] آنچه بعد از چیزی پدید آید.
۴. [قدیمی] سند و مدرکی که پس از فروش ملک در دست کس دیگر پیدا شود و به موجب آن ادعای مالکیت کند.

اسفلالسافلین، جهنم، دوزخ، سقر، نار، هاویه ≠ بهشت

دریافت، گیرایی، یادگیر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ