ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دروغ

doruq

گفتاری که حقیقت نداشته باشد؛ سخن ناراست.
⟨ دروغ شاخ‌دار: [عامیانه، مجاز] دروغ نمایان و آشکار؛ دروغ بزرگ و تعجب‌آور؛ دروغ عجیب.

افترا، بهتان، بیاصل، بیهوده، ترفند، تهمت، جعل، سقیم، شایعه، شید، فریه، کذب، ناحق، ناحق، ناصواب ≠ راست، صدق

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ