ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درود

dorud

۱. سلام.
۲. ثنا؛ ستایش.
۳. نیایش؛ دعا.
۴. رحمت.

۱. ثنا، دعا، ستایش
۲. آفرین، تحیت، دعا، سلام
۳. رحمت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ