ترجمه مقاله

دروازه

darvāze

۱. در بزرگ.
۲. در شهر.
۳. در قلعه.
۴. (ورزش) چهارچوبی دارای دو تیرک عمودی و یک تیرک افقی که بر روی آن تور انداخته باشند.

باب، در، درب، قاپو

ترجمه مقاله