ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دره

darre

زمین دراز و کشیده میان دو رشته‌کوه؛ راه میان دو کوه.

تنگ، دروا

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما