ترجمه مقاله

درم سنگ

deramsang

چیزی که به وزن یک درم باشد؛ وزن یک درم.

ترجمه مقاله