ترجمه مقاله

درمان

darmān

۱. (پزشکی) عملیاتی که برای مداوا شدن و بهبود مریض صورت می‌گیرد.
۲. [مجاز] دوا؛ دارو.
۳. [مجاز] چاره؛ علاج.

تداوی، چاره، درمان، دوا، شفا، علاج، مداوا، معالجه

ترجمه مقاله