ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درزی

darzi

کسی که برای مردم لباس می‌دوزد؛ خیاط؛ جامه‌دوز.

خیاط، دوزنده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ