ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درخواه

darxāh

۱. درخواست؛ خواهش.
۲. بازخواست.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ