ترجمه مقاله

درخشیدن

de(a)raxšidan

روشنایی دادن؛ پرتو افکندن؛ برق زدن.

اشتعال، پرتوفشانی، تابیدن، تافتن، نورافشانی

ترجمه مقاله