ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درخشاندن

de(a)raxšāndan

روشن کردن؛ تابان و پرنور کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ