ترجمه مقاله

درختستان

deraxtestān

محلی که در آن درختان بسیار باشد؛ درختزار؛ جای پر‌درخت.

ترجمه مقاله