ترجمه مقاله

درجه دار

dara(e)jedār

۱. دارای درجه؛ آنچه به چند درجه تقسیم شده.
۲. (اسم، صفت فاعلی) (نظامی) آن‌که دارای رتبۀ نظامی باشد، از سرجوخه تا استوار.

ترجمه مقاله