ترجمه مقاله

دربچه

darbče

در کوچک دریچه.

ترجمه مقاله