ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دربار

darbār

بارگاه؛ کاخ پادشاهی.

۱. بارگاه، صرح، قصر، کاخ،
۲. دیوان
۳. سرا، مسکن، منزل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ