ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دراز

derāz

بلند؛ کشیده.
⟨ دراز کشیدن: (مصدر لازم) به پشت روی زمین خوابیدن و پاها را درازکردن؛ خوابیدن بر روی زمین یا بستر برای استراحت.

۱. بلندقامت، بلند، دیلاق، سروقامت، طویل
۲. طولانی، متمادی، مدید
۳. کشیده، ممتد ≠ کوتاه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ