ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دده

dade

=دد: ◻︎ که گویی که پرورد خواهد تو را / کدامین دده خورْد خواهد تو را (نظامی۵: ۷۷۸).

۱. آباجی، آبجی، باجی، خواهر، همشیره
۲. جد، دایی، کاکا
۳. کنیز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ