ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ددخویی

توحش، جانورخویی، سبعیت، وحشیگری ≠ فرشتهخویی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ