ترجمه مقاله

دجاجه

dajāje

۱. (زیست‌شناسی) مرغ خانگی.
۲. گروهۀ ریسمان.
۳. عیال.
۴. (نجوم) [قدیمی] یکی از صورت‌های فلکی شمالی که از باشکوه‌ترین صور فلکی است؛ ماکیان؛ صلیب شمالی.

ترجمه مقاله