ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دبیر

dabir

۱. کسی که در دبیرستان شاگردان را درس بدهد.
۲. [قدیمی] نویسنده؛ منشی.
⟨ دبیر فلک: [قدیمی، مجاز] سیارۀ عطارد.
⟨ دبیر آسمان: [قدیمی، مجاز] =⟨ دبیر فلک

۱. مدرس، معلم
۲. راقم، کاتب، مترسل، محرر، منشی، نویسنده
۳. باسواد، تحصیلکرده

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما