ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دبر

dobor

۱. مقعد.
۲. مؤخر و عقب چیزی؛ عقب؛ پس؛ پشت.

پشت، کون، مقعد، نشستگاه ≠ پیش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ