ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دایی

dāy(')i

برادر مادر؛ خالو؛ کاکو؛ کاکویه.

خال، خالو

کاکو

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ