ترجمه مقاله

دایگانی

dāyegāni

شیر دادن و پروردن کودک؛ دایگی؛ دایگی کردن؛ دایه بودن.

ترجمه مقاله