ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دانش پژوه

dānešpažuh

پژوهندۀ علم و دانش؛ طالب علم؛ جویای دانش؛ خواهان علم و فضل: ◻︎ چنین داد پاسخ که دانش‌پژوه / همی سر برافرازد از هر گروه (فردوسی: ۶/۹۴).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ