ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دانش پذیر

dānešpazir

مایل و راغب به علم و فضل؛ دانش‌پذیرنده؛ پذیرندۀ علم و دانش: ◻︎ جهان‌دیده دانای روشن‌ضمیر / چنین گفت کای شاه دانش‌پذیر (نظامی۶: ۱۰۶۴).

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما