ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دانشمند

dānešmand

۱. دارای علم‌ودانش در یک رشتۀ علمی؛ عالِم.
۲. [قدیمی] فقیه.

حبر، حبل، حکیم، خردمند، دانا، دانشور، عارف، عالم، علامه، فاضل، فرجاد، فرهیخته، فقیه، لبیب، متبحر، محقق، مطلع ≠ ناپارسا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ