ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دامنه

dāmane

۱. دامن و کنارۀ چیزی؛ دامن‌مانند؛ حاشیه؛ کناره.
۲. (جغرافیا) قسمت شیب‌دار کوه؛ پایین کوه.

۱. دامان
۲. پایین، ذیل، زیر
۳. دامن
۴. سینهکش
۵. شمول، گستره
۶. انتها، دنباله
۷. اطراف، دوره

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ