ترجمه مقاله

دالانچه

dālānče

دالان کوچک؛ دهلیز کوچک.

ترجمه مقاله