ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دال

dāl[l]

۱. دلالت‌کننده و راهنمایی‌کننده؛ راه‌نماینده.
۲. [مقابلِ مدلول] (منطق) امری که به‌وسیلۀ آن علم به امر دیگر حاصل شود.

۱. حاکی، مشعر
۲. رهنما، هادی
۳. کج، منحنی
۴. عقاب، کرکس، نسر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ