ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داغی

dāqi

۱. [عامیانه] داغ بودن.
۲. (اسم) [عامیانه] قطعۀ کهنه و فرسوده.
۳. (صفت نسبی، منسوب به داغ) [قدیمی] دارای داغ (حیوان).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ