ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داشتن

dāštan

۱. دارا بودن؛ دارای چیزی بودن.
۲. پروردن.
۳. نگهداری‌ کردن.
۴. (مصدر لازم) متمول بودن؛ صاحبِ مال بودن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ