ترجمه مقاله

داروخانه

dāruxāne

جای فروش دارو برای بیماران؛ دواخانه؛ داروکده.

ترجمه مقاله