ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دارایی

dārāy(')i

۱. آنچه از خواسته و کالا که مال انسان باشد؛ سرمایه؛ ثروت؛ تمول.
۲. وزارتخانه یا اداره‌ای که مالیات‌ها را وصول می‌کند و به امور درآمد و هزینۀ کشور رسیدگی می‌کند؛ مالیه.
۳. [منسوخ] نوعی از پارچۀ ابریشمی موج‌دار.

۱. توانگری، ثروت، مال، مایملک، ملک، منال
۲. مالیه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما