ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دارا

dārā

دارنده؛ چیزدار؛ مال‌دار؛ ثروتمند.

۱. توانگر، ثروتمند، غنی، مالک، منعم
۲. حائز، ذیحق ≠ ندار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ