ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دائم الصلوة

dā'emossalāt

آن‌که بیشتر اوقات مشغول نمازگزاردن باشد؛ بسیار نمازگزار.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ