ترجمه مقاله

خیمه

xeyme

= چادر
⟨ خیمه زدن: (مصدر لازم)
۱. برپا کردن خیمه.
۲. [مجاز] اقامت کردن.

چادر، خرگاه، سراپرده، شامیانه

ترجمه مقاله