ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خیل

xeyl

۱. گروه؛ دسته: خیل استقبال‌کنندگان.
۲. [قدیمی] گروه اسبان؛ گلۀ اسب.
۳. [قدیمی] گروهِ سواران.
۴. [قدیمی] قبیله؛ طایفه.

۱. ارتش، جند، سپاه، عسکر، فوج، قشون، گند، لشکر
۲. گروه
۳. پیرو، مرید، هواخواه
۴. ایل، طایفه، عشیره، قبیله، دودمان
۵. سواران، سوارکاران
۶. گروه اسبان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ