ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خیش

xiš

۱. (کشاورزی) آلتی برای شخم زدن زمین که به تراکتور یا گردن گاو بسته می‌شود؛ گاوآهن.
۲. (اسم مصدر) [مجاز] شخم زدن.

۱. بشکار، شخم ≠ درو
۲. گاوآهن
۳. پارچهکتانی، کیش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ