ترجمه مقاله

خیزران

xeyzarān

۱. گیاهی پایا از تیرۀ گندمیان ویژگی نواحی گرم و مرطوب با ساقه‌های راست و بلند و برگ‌هایی شبیه خرما که از ساقۀ آن عصا، چوب‌دستی، و نیزه، و از برگ و پوست آن ریسمان و فرش، و از مغز آن تباشیر تهیه می‌شود؛ بامبو؛ نی ‌هندی.
۲. = تباشیر

چوب، عصا، نی، نیهندی

ترجمه مقاله