ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خیال

xiyāl

۱. صورتی که در خواب یا بیداری به ذهن آید؛ پندار؛ گمان؛ وهم.
۲. نیرویی که به‌وسیلۀ آن صورت‌هایی که در زمانی دیده شده در ذهن تجدید و احیا می‌شود.

۱. توهم، گمان، وهم
۲. پندار، پنداشت، تخیل
۳. اندیشه، تصور، تفکر، فکر
۴. مخیله
۵. نقشه
۶. سودا، وسواس
۷. تصویر، تندیس، شبح
۸. قصد، آهنگ، عزم، تصمیم

پندار، گمان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ