ترجمه مقاله

خون گریستن

خون گریه کردن، زاریدن

ترجمه مقاله