ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خون سرد

xunsard

۱. [مقابلِ خون‌گرم] (زیست‌شناسی)
۲. [عامیانه، مجاز] ویژگی کسی که زود خشمگین نمی‌شود؛ بردبار؛ متین؛ آرام.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ