ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوش مزه

xošmaz[z]e

ویژگی هرچیزی که طعم و مزۀ خوب داشته باشد و به ذائقه خوش بیاید.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ