ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوش سخن

xošsoxan

۱. = خوش‌زبان
۲. [قدیمی] ویژگی کسی که خوب سخن می‌گوید و سخنش نیکو و پسندیده است؛ خوش‌کلام.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ