ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوش ذوق

xošzo[w]q

۱. خوش‌قریحه؛ خوش‌طبع.
۲. خوش‌سلیقه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ